Галузі знань, у яких провадить діяльність Академія Прикладних Наук

01 - Освіта

011 - Науки про освіту

014 - Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)

016 - Спеціальна освіта

02 - Культура і мистецтво

022 - Дизайн

029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 - Гуманітарні науки

032 - Історія та археологія

033 - Філософія

05 - Соціальні та поведінкові науки

051 - Економіка

051 - Політологія

053 - Психологія

054 - Соціологія

056 - Міжнародні економічні відносини

07 - Управління та адміністрування

071 - Облік і оподаткування

072 - Фінанси, банківська справа та страхування

073 - Менеджмент

074 - Публічне управління та адміністрування

075 - Маркетинг

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10 - Природничі науки

101 - Екологія

102 - Хімія

103 - Науки про Землю

104 - Фізика та астрономія

105 - Прикладна фізика та наноматеріали

12 - Інформаційні технології

121 - Інженерія програмного забезпечення

122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 - Комп’ютерна інженерія

125 - Кібербезпека

13 - Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

132 - Матеріалознавство

133 - Галузеве машинобудування

134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136 - Металургія

14 - Електрична інженерія

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 - Енергетичне машинобудування

15 - Автоматизація та приладобудування

151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

17 - Електроніка та телекомунікації

171 - Електроніка

172 - Телекомунікації та радіотехніка

18 - Виробництво та технології

181 - Харчові технології

182 - Технології легкої промисловості

183 - Технології захисту навколишнього середовища

19 - Архітектура та будівництво

191 - Архітектура та містобудування

192 - Будівництво та цивільна інженерія

193 - Геодезія та землеустрій

20 - Аграрні науки і продовольство

201 - Агрономія

202 - Захист і карантин рослин

203 - Садівництво та виноградарство

204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205 - Лісове господарство

206 - Садово-паркове господарство

207 - Водні біоресурси та аквакультура

208 - Агроінженерія

27 - Транспорт

271 - Річковий та морський транспорт

272 - Авіаційний транспорт

273 - Залізничний транспорт

274 - Автомобільний транспорт

275 - Транспортні технології (за видами)