Президент Академії здійснює оперативне управління справами Академії в межах, встановлених Статутом, Загальними зборами і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

Президент Академії обирається та звільняється Зборами Президії Академії раз на п’ять років є підзвітним Президії Академії та Загальним зборам і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Президії Академії пропозиції з будь–якого аспекту діяльності Академії.

Президент Академії:

  • Діє від імені Академії без довіреності та представляє Академію у її стосунках з іншими особами.
  • Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Академії.
  • Організовує документообіг, діловодство, ведення звітності Академії.
  • Укладає та підписує від імені Академії договори, угоди, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Академії.
  • Вирішує інші питання діяльності Академії відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Академії та даним Статутом, приймає з цих питань будь–які інші рішення або виконує будь–які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Академії.
  • Звітує про свою роботу перед Загальними зборами Академії на чергових Загальних Зборах.